Bộ sưu tập thẻ dùng cho Điện thoại thẻ công cộng (cardphone)

Bộ sưu tập thẻ dùng cho Điện thoại thẻ công cộng (cardphone) của nhà sưu tập Trần Vương Việt: Thẻ điện thoại công cộng của Việt Nam v Thẻ điện thoại công cộng của nước ngoài v Những bốt điện thoại thẻ công cộng ở Hà Nội, giờ ra sao? Giai đoạn cuối năm 90 […]